Menu

Fundacja Mamotato realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • Pozyskiwanie środków i darów, organizację zbiórek, aukcji, innych wydarzeń i akcji oraz udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego dla podopiecznych Fundacji.
  • Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, wydawniczej, w tym prowadzenie strony internetowej, bloga lub innych form komunikacji opartej o nowoczesne technologie informatyczne w zakresie realizacji celów Fundacji.
  • Organizację lub finansowanie: zajęć dodatkowych, warsztatów, wykładów, konferencji, szkoleń, seminariów, czy innych form wyrównujących szanse edukacyjne, wspierające rozwój indywidualnych talentów, obejmujące kształcenie ustawiczne, aktywności wspomagające rozwój sportu, nauki i zarządzania, w tym rozwój przedsiębiorczości, umiejętności kluczowych, kształcenia ustawicznego, a także promocji ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony klimatu.
  • Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami, władzami samorządowymi i rządowymi, z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorcami, firmami, specjalistami, ludźmi świata, nauki, oświaty, praktyków z danej dziedziny, itd. w zakresie realizacji celów Fundacji.
  • Organizację lub finansowanie wypoczynku, imprez plenerowych, wycieczek, obozów, i wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, a także organizację konkursów.
  • Aktywne pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, w tym darowizn, środków publicznych, grantów i innych form wsparcia dla Fundacji; udział w projektach współfinansowanych; organizowanie aukcji, zbiórek środków finansowych lub rzeczy, kiermaszy, sprzedaży bezpośredniej wytworzonych nakładem pracy własnej pracowników, przyjaciół, podopiecznych lub wolontariuszy Fundacji przedmiotów, np. kartek okolicznościowych, wypieków, rekwizytów decupe, lub usług, czy okolicznościowo sprzedaży kwiatów, zniczy, i innych inicjatyw, których zakres zależy od inwencji i możliwości twórczych ww. oraz zasobów środków Fundacji na podejmowanie tych inicjatyw.
  • Prowadzenie studiów, badań, działalności naukowej, działalności promocyjnej i działalności wydawniczej w sferze zgodnej z celami Fundacji oraz wspieranie działalności wydawniczej, oświatowej, naukowej na rzecz innych podmiotów w szczególności w formie darowizn lub dotacji.
  • Przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych, tworzenie i popieranie inicjatyw pomocy i funduszy celowych dla osób objętych celami działania Fundacji.
  • Organizowanie lub finansowanie programów sportowych, kulturalnych, wypoczynkowych oraz żywnościowych, promujących zdrowy i aktywny styl życia w każdym wieku.
  • Innych inicjatyw w zakresie z realizacji celów statutowych wynikających z toku działalności Fundacji.

W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Szczegółowe warunki i zasady realizacji poszczególnych celów może dookreślać dodatkowy Regulamin, do którego ustalenia uprawniony jest Zarząd Fundacji.

Ciasteczka

Ciasteczka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Można samodzielnie określić sposób przechowywania oraz dostęp plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi z Polityce oraz wyrażenie zgody przez kliknięcie pola „Akceptuję”. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

Rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływów danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119. 1) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Mamotato z Siedzibą w Łodzi Adres mail do kontaktu z Administratorem: biuroMT@outlook.com
NIP: 729-27-33-485
REGON: 385728499
Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000832559
Akta rejestrowe Fundacji MamoTato: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.